Mersin Haber / CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, “Yargı kararlarının gereği neden yerine getirilmemiştir?” dedi.

İşte CHP’li İsa Gök’ün soru önergesi:

“Danıştay 10. Dairesinin 05.11.2001 günlü E.1999/1907 K. 2001/3769 sayılı kararı ile Bakanlığınızın 06.03.1998 günlü ve 9 sayılı genelgesi ve 24.3.1998 günlü 218-3110 sayılı işleminin iptaline karar verilmiştir. Bakanlığınızın aynı konuda çıkardığı 4.3.2003 günlü ve 23 nolu genelgesinin de Danıştay 10. Dairesi 31.01.2006 tarih ve E:2003/2124 K:2006/650 sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir.

Buna göre; mesleklerini serbest olarak icra etmek isteyen veteriner sağlık teknisyenlerinin kendi adlarına serbestçe işyeri açıp işletemeyecekleri, serbest çalışan veteriner hekimlerinin sorumluluklarında, onların muayene ve polikliniklerinde çalışabilecekleri yönünde ki genelgenin hukuka aykırı olduğu ve mesleklerini basit hayvan sağlığı işlerine ilişkin olarak serbestçe yapacakları o yerdeki veteriner hekimlerle koordineli olacakları (onların muayenehanesinde değil yalnızca kendi başlarına koordineli çalışabilecekleri) belirtilmiştir.

Mesele yargı kararıyla açıklığa kavuşmuş olmasına rağmen yargı kararının yerine getirilmesinden sorumlu olduğu halde yargı kararına uygun işlem tesis etmeyenler hakkında Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 22 01 2009 tarih ve E:2007/524 K: 2009/28 sayılı kararıyla keyfi muamele ve görevi kötüye kullanma suçları sabit görülmüş ve hapis cezalarına hükmedilmiştir. Anayasanın 138.maddesi “… Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır, bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmüne amirdir. Bu bağlamda;

SORU 1-)Yargı kararlarının gereği neden yerine getirilmemiştir?

SORU 2-)Yargı kararlarının gereğinin yerine getirilmemesinden dolayı mağdur olanların mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

SORU 3-)Yargı kararının gereğini yerini getirmeyen personelleriniz hakkında Bakanlığınızın idari bir tasarrufu söz konusu olmuş mudur? Olacak mıdır?”