Mersin Baro Temsilcisi Av.Aliye Özcan'dan Çok Sert Açıklama

Adli yılın açılışı nedeniyle bir açıklama yapan Mersin Barosu Tarsus Temsilcisi Av.Aliye Özcan çok sert bir açıklama yaptı.

SİYASET 02.09.2014, 09:59 02.09.2014, 09:59
Mersin Baro Temsilcisi Av.Aliye Özcan'dan Çok Sert Açıklama

Adli yılın açılışı nedeniyle bir açıklama yapan Mersin Barosu Tarsus Temsilcisi Av.Aliye Özcan çok sert bir açıklama yaptı.

Özcan, hukukun üstünlüğü ile bağımsız ve tarafsız yargı kavramlarının artık toplum kesimlerinde bir anlam ifade etmemeye başladığını belirterek vicdanların kanadığı kısaca adalet duygusunun toplumda incindiği ve yargının saygınlığına gölge düştüğü günlerin yaşandığına dikkat çekti.

İŞTE ÖZCAN’IN YAPTIĞI ÇOK SERT AÇIKLAMA

Sayın Basın mensupları ,

Değerli Meslektaşlarım ,

Yeni bir adli yılın başlangıcını hep birlikte karşılamaktayız. Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumuz hukuk camiası yeni adli yıla yine sancılı bir biçimde girmektedir.

Bilindiği gibi; adalet, bir vicdan muhasebesi, bir duygu işi ve bir idealdir. Toplumu oluşturan yurttaşlar arasında adaletin var olduğu hissiyatının yaşayabilmesi hukuk devletinin varlığı ile mümkündür.Adalet için kendine hukuka adamak gerekir.

Ne yazık ki bu adli yıla ülkemizde adaletin, hukukun üstünlüğü ile bağımsız ve tarafsız yargı kavramlarının artık toplum kesimlerinde bir anlam ifade etmemeye başladığı, vicdanların kanadığı, kısaca adalet duygusunun toplumda incindiği ve yargının saygınlığına gölge düştüğü günleri yaşayarak giriyoruz.

Geride bıraktığımız adli yılda; yargı,  siyasal tercihler çerçevesinde yeniden dizayn edilmiş, hukuk sistemimiz her gün darbe almış, toplumun hassasiyetle takip ettiği birçok davada hak ihlalleri had safhaya ulaşmıştır.

Artık hiç kimse isimli davaların birer siyasi dava olmadığını söyleyemez.

Değerli Arkadaşlar ,

Adalet, bir toplumun can damarıdır. Adalet duygusunun yara aldığı toplumlarda artık bireylerin hak ve özgürlüklerinden söz edilemez.

Bu gün güzel ülkemiz ve sevgili halkımız adalet ve hukuk anlamında yalnızdır.Bu gün biz Avukatlara daha büyük özveri ve görev düşmektedir.Bir toplumda bireylerin geleceklerini güvence altında hissedebilmeleri için yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi biz Avukatların görev ve sorumlulukları çok daha önem kazanmıştır.

Barolara ve avukatlara yönelen her  saldırı esasen yurttaşlarımıza verilen bir göz dağıdır ; savunma hakkı , adil yargılanma hakkı , doğal hakim ilkesi gibi evrensel hukuk ilkeleri , özünde avukatlara değil , yurttaşlarımıza tanınan haklardır.. Bu anlamda aslında savunma hakkına yönelen saldırılar yurttaşlarımıza saldırıdır. Bunun böyle bilinmesi gerekir.

Bu nedenle; bağımsız savunmayı dışlayan tarafgir ve ayrıştırıcı söylemlerin başarıya ulaşmaması gerekir.

Savunmanın adli yıl açılış törenlerindeki varlığının öneminin Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından vurgulanması böylesi bir ortamda yüreklere su serpmişse de , bu kararın oyçokluğu ile alınması bile çok acıdır.Kim adli yıl açılışında savunma sussun , savunma olmasın diyebilir ?Kim savunmayı adalet arayışının dışında tutmak isteyebilir ? Tarih , Türk hukuk tarihi bunları yazacaktır.

Arkadaşlar ,

Türkiye Cumhuriyeti parlementer bir demokrasidir.Kuvvetler ayrılığı prensibi ile yönetilir.

Kuvvetler ayrılığını kendi hedefleri önünde önemli bir engel olarak gördüğünü ifade etmekten çekinmeyen totaliter rejim heveslileri şunu bilmelidirler k i; savunmaya yönelmiş menfi tavır , yurttaşa yönelmiş demektir. Bu ülkede Baroların , Hukukun , savunmanın ve biz Avukatların sesini kısmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini bir kez daha ifade etmek isteriz.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini tartışmaya açarak , yargı erkini yürütmenin bir kolu haline getirip siyasallaştırmaya çalışmak , demokrasiye olan tahammülsüzlüğün açık ifadesidir. Yürütmenin, eylem ve işlemlerinin yargının denetimi dışında tutulduğu sistemler ancak monarşilerde ve dikta rejimlerinde görülen uygulamalardır. Yargı erkini , önünde bir engel olarak gören anlayış, demokrasiyi içine sindirememiş  bir  anlayıştır.

Değerli meslektaşlarım ,

Gelinen noktada , bu gün , ülkemizde artık Anayasamızda ifadesini bulan hakimlik teminatının da bulunduğundan söz edilemez.

Bu nedenle; bu süreçte  tıpkı Barolar ve Avukatlar gibi ; laik, demokratik hukuk devletine yürekten bağlı olan hakim ve savcılarımıza da baskılara karşı biat etmemek ve boyun eğmemek görevi düşmektedir.

Ülke olarak karanlık yıllardan geçtiğimiz böylesi bir ortamda rotası hukukun üstünlüğü  olan tüm hakim,savcı ve avukatlara tarihi sorumluluk düşmektedir.

Öncelikle yargıda paralel ya da başkaca sıfatla anılabilecek hiç bir oluşuma asla müsade edilmemeli ve müsamaha gösterilmemelidir.Hakim ve Savcıların tek bağlı oldukları yer Yasalarımız ile bağımsız ve hür vicdanlarıdır.

Cumhuriyet kazanımlarının teker teker yok edilmeye çalışıldığı bu günlerde, yargı bağımsızlığına dair geçmişte yaptığımız eleştirileri ne yazık ki mumla arar hale geldik. 

17 Aralık sürecinden sonra görüldü ki bizler doğruları söylemişiz.

Bu günden sonra yapılacak iş HSYK’nın tam bağımsız hale getirilmesidir.

HSYK seçimleri hakim ve savcıları politize etmekte ve maalesef kamplara bölmektedir.

Bu itibarla Adalet Bakanlığı’nın HSYK üzerindeki etkileri kalkmalı , Kurul bağımsız olmalı , HSYK üyeleri bir dönem için yüksek yargı organları tarafından seçilmelidir.

Değerli Meslektaşlarım

Bu adli yılda her şeyden önce, Avukatların yargı mekanizması içerisindeki yerinin ikincil bir konumda görülmesine son verilmesi ve savunma mesleğinin de en kısa zamanda Anayasal güvenceye kavuşturulması ve ilk başta iddia makamıyla eşitliğinin sağlanması gerekmektedir.

Hukuk fakültesi sayısının olağanüstü şekilde artması (bu gün için 150 ye yaklaşmıştır) ve mezun olanların hiç bir sınava tabi olmaksızın avukatlık mesleğini yapabiliyor olması, savunma mesleğinin geleceği açısından en büyük tehlikelerden biridir. O nedenle staja başlama ve avukatlık mesleğine kabul sınavları kesinlikle yapılmalıdır.

Avukatlık kimliği resmi kimlik hükmünde olmasına rağmen, bazı kurum ve kuruluşlarca hükümsüz kabul edilmesi mesleğin saygınlığının hiçe sayılmasıdır.Bu adli yıl içinde bu sorunun artık ortadan kalması gerekmektedir

Mesleğe yeni başlayan avukatların sorunları avukatlık mesleğinin de temel sorunlarıdır. Özellikle genç avukatlar için vergi indirimi yapılması, onların ekonomik olarak  desteklenmesi gerekmektedir.

CMK zorunlu müdafilik ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi düzeyine çıkartılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ; yine Avukatlık Kanunu’nun 180/e maddesindeki Adli Yardım için avukata ödenen ücretten yapılan %10 kesinti düzenlemesi  kaldırılmalıdır. 

Noterlere ve mali müşavirlere sağlanan iş alanlarında, aslında avukatların etkin olması gereken alanlar avukatlara bırakılmalıdır.

Bilindiği gibi kamuda çalışan meslektaşlarımız, yürütme organını yargı yerlerinde temsil etmekte ve aynı zamanda idarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlayarak Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadırlar.

Kamu avukatları sorumluluğu ağır ve zor olan görevlerini yürütürken hak ettikleri değeri görmemekte, hakim ve savcılarla kamu avukatları arasında ücret farkı her geçen gün kamu avukatları aleyhine bozulmaktadır.

O nedenle, kamu avukatlarının özlük haklarının en kısa zamanda hakim ve savcıların seviyesine çıkarılması, ek gösterge, maaş ve emeklilik haklarının yeniden düzenlenmesi, Avukatlık Kanunu’ndan doğan vekalet ücretlerine dokunulmaması, yoğun iş yüklerinin hafiflemesi için hukuk birimlerinde görevli memur sayısı arttırılarak, fiziki ve teknik altyapı sorunlarının en kısa sürede çözümlenmesi gerekmektedir.

Değerli Meslektaşlarım

Bu adli yılda da Mersin Barosu olarak , hukukun üstünlüğü , insan hakları ve adalet düşüncelerini savunmaya aralıksız devam edeceğiz ve Mersin’in barış, hoşgörü, ötekileştirmeme, diyalog, her fikre değer verme anlayışını özümseyerek, kente katkı vermeyi de ihmal etmeyeceğiz.

Ülkemiz genelinde ; yargı tam bağımsız olsun , adil yargılanma hakkı ve savunma hakkı kısıtlanmasın  Ülkemizde hep sevgi , kardeşlik , barış hakim olsun  diyoruz.

Dünyada ise her türlü savaşa hayır ; her türlü zülüm , katliam , insan hak ihlalleri olmasın diyoruz.Artık Türkiye Cumhuriyeti iç barış ve huzurunu sağlamalı ; komşuları ile sıfır sorun değil , komşularımızda sıfır terörizm felsefesi ile aktif rol oynamaya başlamalıdır.

Biz Mersin Barosu olarak hiç bir siyasi mülahaza gözetmeksizin ; laik , demokratik , sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan tüm uygulamaların karşısında yer alacağımızı ; Evrensel hukuk normları yanında aralıksız mücadele etmeye devam edeceğimiz bildirir , ülkemizde hukukun ve  demokrasinin geliştirilmesi için üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşır ; Ülke siyasetinin tüm aktörlerini daha duyarlı olmaya davet ederiz.

Unutmayınız ; Hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmak, yapılan ve yapılmak istenen bu yanlışlara ortak olmak demektir.  

Bu itibarla adli yıl tüm hukuk camiasına avukat , hakim savcı , adliye çalışanı ve tüm halkımıza hayırlı olsun diyoruz.

…ve en son olarak ;

Ey halkımız unutma : nerede hak ihlali varsa biz Mersin Barosu olarak orada olacağız ;

Hukukun üstünlüğü için , tam bağımsız ve yandaş olmayan yargı için adil yargılanma hakkı için , savunma hakkı için ve mesleğimiz için yıkılmaz bir kale gibi olarak dimdik ayaktayız…

Biz Mersin Barosu olarak halkın Avukatlarıyız

Sevgi ve saygılarımızla

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
31
az bulutlu
banner64
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak 03:33
Güneş 05:18
Öğle 12:50
İkindi 16:40
Akşam 20:12
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31